Hoàn thiện đồ án quy hoạch vùng liên huyện phía đông đúng thời gian và chất lượng

T.D |

Ngày 10.8, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh chủ trì phiên họp nghe Sở Xây dựng, Công ty CP Viện quy hoạch đô thị và nông thôn Quảng Nam báo cáo kế hoạch thiết kế đô thị hai bên đường Võ Chí Công (đoạn từ cầu Cửa Đại đến sân bay Chu Lai) và nhiệm vụ quy hoạch vùng liên huyện phía đông Quảng Nam.

Theo Công ty CP Viện quy hoạch đô thị và nông thôn Quảng Nam, thời gian thực hiện đồ án thiết kế đô thị hai bên đường Võ Chí Công sẽ khoảng 205 ngày (rút ngắn 65 ngày so với nhiệm vụ được phê duyệt), kể từ ngày 2.8.2021. Dự kiến hoàn thiện hồ sơ, thẩm định, phê duyệt vào ngày 15.2.2022.

Quy mô quy hoạch xây dựng vùng liên huyện phía đông sẽ gồm toàn bộ địa giới 9 huyện đồng bằng, giai đoạn từ nay đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Xây dựng khu vực này trở thành vùng kinh tế tổng hợp với các ngành kinh tế chủ đạo là kinh tế biển, dịch vụ, du lịch, công nghiệp sạch, nông nghiệp công nghệ cao. Đây là khu vực động lực, tập trung các đô thị lớn làm đầu tàu kéo các vùng khác phát triển. Quy hoạch này sẽ cụ thể hóa các chiến lược phát triển, quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội, các quy hoạch ngành, vùng của Trung ương và Quảng Nam, làm cơ sở trong triển khai các kế hoạch phát triển trong từng giai đoạn.

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh yêu cầu Sở Xây dựng hoàn chỉnh báo cáo, tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh tại Kỳ họp thứ 3 tới. Khi HĐND tỉnh thông qua sẽ tổ chức đấu thầu chọn tư vấn. Đồ án phải được hoàn thành vào tháng 10.2022. Chất lượng quy hoạch phải làm nổi bật từng cụm đô thị, tính liên kết cả khu vực, bám sát tiến độ đồng bộ với quy hoạch chung tỉnh Quảng Nam. Thiết kế đô thị phải tạo sự khác biệt về dấu ấn kiến trúc, phù hợp với cảnh quan...