Hơn 80 doanh nghiệp đăng ký nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm hàng hóa

CHÂU NỮ |

Trong 5 năm (2016 - 2021), hoạt động quản lý về tiêu chuẩn đo lường chất lượng trên địa bàn tỉnh đạt nhiều kết quả quan trọng. 

Trong đó, hơn 80 doanh nghiệp trên địa bàn đăng ký tham gia thực hiện đề án nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm hàng hóa doanh nghiệp vừa và nhỏ. Đề án giúp đổi mới công nghệ sản xuất; tiết kiệm nguyên vật liệu, năng lượng, tạo ra sản phẩm chất lượng tốt; giảm thời gian sản xuất ra một sản phẩm; giảm thiểu ô nhiễm môi trường; nâng cao độ tin cậy đối với khách hàng, doanh thu của doanh nghiệp.

Giai đoạn 2016 - 2021, toàn tỉnh hỗ trợ xây dựng hệ thống quản lý chất lượng tiên tiến (ISO 9001, ISO 22000, HACCP, VIETGAP, GMP) cho 29 doanh nghiệp, hỗ trợ 1 doanh nghiệp áp dụng công cụ năng suất chất lượng; hỗ trợ áp dụng quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn quốc gia và tiêu chuẩn cơ sở sản phẩm cho 13 doanh nghiệp/63 sản phẩm, hỗ trợ 9 doanh nghiệp đổi mới công nghệ, tổ chức 27 khóa đào tạo về năng suất chất lượng cho hơn 1.000 lượt người tham dự.

Từ năm 2016 đến nay, ngành chức năng đã tiếp nhận và xử lý 53 hồ sơ công bố hợp chuẩn tiêu chuẩn đo lường chất lượng, 210 hồ sơ đăng ký kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa nhập khẩu; kết quả 100% hồ sơ đạt yêu cầu về thể thức, chất lượng theo tiêu chuẩn công bố.

Về xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001 vào hoạt động cơ quan hành chính nhà nước, đến nay có 50/51 cơ quan hành chính được công bố áp dụng hệ thống quản lý chất lượng, đạt 98% chỉ tiêu được giao; trong đó có 38 sở, ngành và UBND cấp huyện, 12 cơ quan cấp chi cục thuộc sở.