Quy định tiêu chí đặc thù đóng mới, cải hoán, thuê, mua tàu cá trên biển

AN BÌNH |

(QNO) - UBND tỉnh vừa ban hành Quy định tiêu chí đặc thù và quy trình xét duyệt hồ sơ đề nghị cấp văn bản chấp thuận đóng mới, cải hoán, thuê, mua tàu cá trên biển tại tỉnh Quảng Nam (ban hành kèm theo Quyết định 21/2020/QĐ-UBND ngày 21.12.2020 của UBND tỉnh).

Theo đó, quy định này quy định chi tiết về tiêu chí đặc thù của địa phương và quy trình xét duyệt hồ sơ đề nghị cấp văn bản chấp thuận đóng mới, cải hoán, thuê, mua tàu cá hoạt động trên biển tại tỉnh Quảng Nam.

Quy định này áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân có nơi cư trú hợp pháp hoặc đặt trụ sở chính tại tỉnh Quảng Nam đóng mới, cải hoán, thuê, mua tàu cá hoạt động trên biển tại tỉnh Quảng Nam.

* Nguyên tắc thực hiện:

Tàu cá đóng mới, cải hoán, thuê, mua phải phù hợp với hạn ngạch Giấy phép khai thác thủy sản của Bộ NN&PTNT, UBND tỉnh Quảng Nam.

Không cho đóng mới và từng bước giảm dần tàu cá nhỏ khai thác vùng biển ven bờ, vùng lộng góp phần phát triển nghề cá bền vững.

Công tác xét duyệt hồ sơ đề nghị cấp văn bản chấp thuận đóng mới, cải hoán, thuê, mua tàu cá phải đảm bảo công khai, minh bạch đúng quy định.

Những trường hợp không cấp văn bản chấp thuận đóng mới, cải hoán, thuê, mua tàu cá trên biển gồm: tàu cá làm nghề lưới kéo (giã cào) và nghề pha xúc; tàu cá làm nghề khác chuyển sang nghề lưới kéo và nghề pha xúc.

* Tiêu chí đặc thù để cấp văn bản chấp thuận đóng mới, cải hoán, thuê, mua tàu cá:

Chủ tàu chỉ được cấp văn bản chấp thuận đóng mới, cải hoán, thuê, mua tàu cá còn trong chỉ tiêu số lượng hạn ngạch giấy phép khai thác thủy sản trên biển đã được Bộ NN&PTNT, UBND tỉnh Quảng Nam công bố và đáp ứng các tiêu chí với từng nội dung. Đối với đóng mới tàu cá, yêu cầu chủ tàu đăng ký tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 15m trở lên và lắp máy chính tổng công suất từ 400 CV trở lên, các máy chính lai chân vịt phải thuộc loại máy thủy. Nghề đăng ký hoạt động phải còn trong chỉ tiêu số lượng hạn ngạch giấy phép khai thác thủy sản trên biển đã được Bộ NN&PTNT, UBND tỉnh Quảng Nam công bố.

Đối với cải hoán tàu cá gồm tàu cá đã được đăng ký tại tỉnh Quảng Nam; có chiều dài lớn nhất từ 6 mét trở lên; không cho cải hoán tàu làm nghề lưới kéo, pha xúc; nghề đăng ký hoạt động trên biển phải còn trong chỉ tiêu số lượng hạn ngạch giấy phép khai thác thủy sản trên biển đã được Bộ NN&PTNT, UBND tỉnh công bố.

Đối với thuê, mua tàu cá ngoài tỉnh Quảng Nam, phải đáp ứng đồng thời các yêu cầu như tàu cá thuê, mua có chiều dài lớn nhất từ 15 mét trở lên đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký tàu cá, còn hạn đăng kiểm, máy chính lai chân vịt phải là máy thủy và có tổng công suất từ 400CV trở lên; nghề đăng ký hoạt động phải còn trong chỉ tiêu số lượng hạn ngạch giấy phép khai thác thủy sản trên biển đã được Bộ NN&PTNT, UBND tỉnh công bố; tàu được đóng mới không quá 5 năm kể từ khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký tàu cá.

Đối với thuê, mua tàu cá trong tỉnh, yêu cầu tàu cá thuê, mua đã được cấp giấy chứng nhận đăng ký tàu cá trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, có nguồn gốc, hồ sơ rõ ràng; nghề đăng ký hoạt động phải phù hợp với quy định của hạn ngạch do Bộ NN&PTNT, UBND tỉnh công bố.